Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om god skik for forbrugslånsvirksomheder

22. Maj 2019

Til Finanstilsynet

Udkast til bekendtgørelse om god skik for forbrugslånsvirksomheder

Finanstilsynet har fremsendt ovenstående udkast til bekendtgørelse samt bilag i høring.

Overordnet støtter Forbrugerrådet Tænk, at der etableres god skik regler for forbrugslånsvirksomheder, der som minimum svarer til, hvad der gælder for øvrige finansielle virksomheder. Vi ser fremvækst af en række forretningsmodeller for forbrugslån, der baserer forretningen på aggressiv digital markedsføring, ringe kreditvurdering og meget dyre lån. Det er derfor vigtigt at sikre, at forbrugerne, ikke mindst sårbare forbrugere, beskyttes mod aggressivt salg af lån og overgældsætning. Forbrugerrådet skal også pege på, at udbud af ”private” lån i ”lukkede” grupper på fx Facebook bør omfattes af regulering. Disse lån udbydes i en form, der er systematisk og i et omfang der gør, at aktiviteten bør henhøre under erhvervsvirksomhed, og derfor også må omfattes af god skik reguleringen eller tilsvarende regulering.

Forbrugerrådet finder, at bekendtgørelsen i væsentligt omfang overfører de regler, der allerede gælder ifølge markedsføringsloven. Der er imidlertid behov for en udbygning af disse regler på området for forbrugslån. Det bør således indarbejdes i bekendtgørelsen (evt. bilaget), at efterlevelse af god skik indebære, at forretningsmodellen ikke baserer sig på at fremhæve i markedsførings- og salgsprocessen, hvor hurtigt forbrugeren kan få lånet, at virksomheden har en lempelig kreditvurdering eller ved afslag, at lån let kan opnås i hos en anden (fx datterselskab eller samarbejdspartner) långiver med lempeligere krav til låntager. 

Af § 7 fremgår, at forbrugslånsvirksomheden i sin handelspraksis ikke må benytte utilbørlig påvirkning, der er egnet til væsentligt at indskrænke forbrugerens valgfrihed i forbindelse med et produkt. Forbrugerrådet Tænk finder, at begrebet ”utilbørlig påvirkning” bør uddybes (fx i bilaget) så det passer til digitale markedsføringsmodeller. Digital markedsføring og salg, hvor virksomhederne udnytter forbrugerens fodspor på nettet til at påvirke og styre forbrugernes valg, er en helt central del af digitale forbrugslånsvirksomheder salgs- og handelspraksis.

Forbrugslånemarkedet er et dynamisk marked, hvor de samme ejere eller interessenter ofte etabler nye virksomheder med ensartede aktiviteter. Det bør derfor sikres at overtrædelse af god skik regler (og som følge deraf manglende overholdelse af Fit & Proper) i en virksomhed ikke blot medfører, at aktiviteten blot videreføres i en anden virksomhed med den samme ejer/interessentkreds.

Bekendtgørelsens § 11, indeholder regulering af, hvordan forbrugslånsvirksomheder skal udforme prisændringsklausuler, og hvordan prisændringer skal varsles. Men forbrugslåns-virksomheder må efter gældende regler i kreditaftaleloven ikke anvende sådanne klausuler. Bestemmelserne i bekendtgørelsens § 11 vurderes derfor uforenelige med kreditaftaleloven. Forbrugerrådet Tænk finder at bestemmelserne svækker forbrugerbeskyttelsen. Disse bestemmelser bør derfor udgå.