Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om markedsføringsloven

16. August 2019

Til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Forbrugerrådet Tænk skal hermed fremkomme med sine bemærkninger i forbindelse med udkast til lov om ændring af markedsføringsloven. 

Forbrugerbegrebet:

Forbrugerrådet Tænk noterer sig, at lovforslaget med den nye bestemmelse, § 1 a, opretholder den gældende retstilstand og dermed det danske forbrugerbegreb.

Det er vigtigt for os, da vi anser det for væsentligt, at lovens forbrugerbeskyttende regler også finder anvendelse for juridiske personer, der hovedsageligt handler uden for deres erhverv.

Aggressiv handelspraksis -  lovforslagets § 7, stk 2.:

Med hensyn til vurderingen af om en erhvervsdrivende i sin handelspraksis har benyttet chikane, ulovlig tvang, vold eller utilbørlig påvirkning finder Forbrugerrådet Tænk det positivt, at der hermed sker en tydelig og af loven direkte læsbar opsummering af de hensyn, der skal lægges vægt på, når denne vurdering skal foretages.

Samtykkekrav – lovforslagets  §  1,  nr. 4 og  § 1, nr. 6 (tilbagekaldelse af samtykke):

Forbrugerådet Tænk mener, at der bør være strenge betingelser før et samtykke er bindende/gyldigt – og at oplysningen om, at et samtykke kan trækkes tilbage skal være tydelig og klar for den enkelte forbruger. Begge dele udgør en nødvendig forudsætning for at beskytte forbrugerne.

Forbrugerrådet Tænk anser det således for tilfredsstillende, at samtykkekravene med forslaget bringes i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens skærpede samtykkekrav.

Straf

Forbrugerrådet Tænk noterer sig, at lovforslaget indebærer, at markedsførings-lovens  § 20, stk. 3 om aggressiv eller utilbørlig handelspraksis mellem erhvervsdrivende, strafsanktioneres,  og at der med forslaget korrigeres for en utilsigtet ændring af retstilstanden.

Endelig noterer Forbrugerrådet Tænk sig, at henvisningerne i markedsføringsloven med lovforslaget opdateres til den gældende forordning 2017/2394/EU.

Forbrugerrådet har ikke bemærkninger hertil.

Forbrugerrådet Tænk finder det i øvrigt relevant at henvise til vores tidligere afgivne høringssvar dateret den 22. august 2016.