Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev om forhandlinger om togpassagerrettigheder

20. November 2019

Til Transport- og Boligministeriets internationale kontor

De igangværende forhandlinger om forslag til forordning om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (COM(2017) 548 final) fortsætter i De Faste Repræsentanters Komité (Coreper) og i trepartsproceduren.

Som Forbrugerrådet Tænk tidligere har fremført bl.a. over for transportministeren og i EU-specialudvalget for transport, vil vi opfordre til, at Danmark under disse forhandlinger arbejder for, at togpassagerernes rettigheder ikke forringes, men styrkes.

De europæiske passagerrettigheder er blandt EU's største succeser, og de vil blive stadigt mere væsentlige i de kommende år. Passagerernes transportvaner er under forandring, og folk ønsker større fleksibilitet, når de rejser. Samtidig går mange op i at rejse mere klima- og miljøvenligt.

Togtransporten vil derfor utvivlsomt komme til at spille en central rolle i den måde, de europæiske passagerer rejser på.

Stærke passagerrettigheder er vigtige for at fremme brugen af mere klima- og miljøvenlige transportmidler. Passagererne bør have klare og faste rettigheder i tilfælde af forsinkelser eller aflysninger af deres rejse, og de bør ikke straffes for at vælge en mere bæredygtig rejseform.

I dag oplever de passagerer, der rejser med tog i Europa, en række udfordringer. Når der er aflysninger, informeres de ikke tilstrækkeligt om deres rettigheder. Når de køber billet til rejser, der inkluderer flere forbindelser, er de i mange tilfælde ikke fuldt beskyttede, fordi det ofte ikke er muligt at købe en gennemgående billet. Og når noget går galt, kan det være svært at kræve sin ret. Situationen er uacceptabel og bør ændres til det bedre.

Revisionen af forordningen om jernbanepassagerers rettigheder er derfor en oplagt mulighed for, at medlemsstaterne kan sende et stærkt, politisk signal til de europæiske passagerer og fremme klima- og miljøvenlige transportformer såsom toget.

De igangværende forhandlinger bør således styrke, og ikke forringe, togpassagerernes rettigheder.

Forbrugerrådet Tænk og vores europæiske forbrugerorganisation, BEUC, har følgende forslag til, hvordan passagerrettighederne kan styrkes:

Ekstraordinære omstændigheder – undtagelsen bør slettes (artikel 17)

Indførelsen af en undtagelse ved ekstraordinære omstændigheder vil være en alvorlig forringelse i forhold til de nuværende passagerrettigheder. Målet bør være at tilskynde til at bruge mere klima- og miljøvenlige transportformer. Hvis det skal lykkes, er det afgørende, at passagererne er ordentligt beskyttet i tilfælde af forsinkelser og aflysninger.

Desuden vil en undtagelse medføre flere tvister og dermed større udgifter for ankenævn, myndigheder og domstole. Indførelsen af en force majeure-klausul virker desuden ubegrundet, eftersom Kommissionen ”ikke har fundet afgørende beviser for, at fraværet af en sådan klausul udgjorde en stor økonomisk byrde for jernbanevirksomhederne”[1].

“Force majeure-klausulen” bør slettes i den reviderede forordning.

“Gennemgående billetter” – passagererne har brug for bedre beskyttelse (artikel 10 og 10a)

De europæiske passagerer vægter forbrugerbeskyttelse og sikkerhed på rejsen højt. De bør sikres konkrete rettigheder og korrekt information i tilfælde af forstyrrelser. Imidlertid er det i praksis ikke altid muligt at købe gennemgående billetter. De europæiske jernbanevirksomheder har en tendens til kun at sælge billetter til dele af en rejse og kan således omgå forpligtelserne til at tilbyde erstatning, omlægning af rejsen og assistance. Dette er naturligvis til skade for passagererne.

Hvis vi skal have flere passagerer over på skinnerne, er bedre forbrugerbeskyttelse under den samlede rejse en afgørende faktor. Mere tillid og retssikkerhed for forbrugerne ville være et godt signal at sende fra medlemsstaterne.

Som foreslået af Europa-Parlamentet[2] bør passagererne altid beskyttes under den samlede rejse. Vi opfordrer til, at Rådet vil arbejde for dette.

Erstatningen bør være rimelig (artikel 17)

Forbrugerne bør kunne regne med en rimelig erstatning, hvis toget er forsinket eller aflyst. Som minimum bør passagererne have ret til 50 % af billetprisen ved forsinkelser på mellem 60 og 119 minutter og den fulde billetpris som erstatning ved længere forsinkelser.

Europa-Parlamentet er allerede gået i denne retning for at sikre, at erstatningen reelt kan råde bod på de ulemper, som rejseafbrydelsen har medført. I Europa-Parlamentets vedtagne forslag blev der foreslået en erstatning på 50 % af billetprisen for en forsinkelse på 60 til 90 minutter, 75 % for en forsinkelse på mellem 91 og 120 minutter og 100 % af billetprisen herover.[3] Vi opfordrer til, at disse tidsgrænser ikke forringes.

Passagererne bør have ret til en rimelig erstatning ved rejseafbrydelser.

De nationale undtagelser bør tages ud (artikel 2)

P.t. omfatter de nationale undtagelser næsten 64 % af al togtrafik i EU[4]. Det betyder, at millioner af passagerer ikke er beskyttede af den gældende forordning. Hvis forbrugerne vil finde ud af, om de kan drage fordel af beskyttelsen i forordningen, skal de i praksis tjekke det i en uoverskuelig tabel.

Denne situation er uacceptabel og en reel hindring for at gøre det mere attraktivt at tage toget i Europa.

Vi opfordrer derfor til, at revisionen af forordningen ikke benyttes til at tilføje nye undtagelser, men til at fjerne eksisterende.

Bedre håndhævelse og bedre samarbejde mellem de nationale håndhævelsesorganer (kapitel VII og VIII)

Tvister om jernbanepassagerers rettigheder har ofte en grænseoverskridende dimension. Vi støtter derfor en styrkelse af de nationale håndhævelsesorganers beføjelser og samarbejde.

På nuværende tidspunkt er håndhævelsen et af de svageste punkter i forordningen. Det er derfor nødvendigt, at der fastsættes reelt afskrækkende sanktioner i den reviderede forordning. Den tekst, der er vedtaget af Europa-Parlamentet, indeholder bestemmelser om sanktioner, der omfatter, men ikke er begrænset til, en minimumsbøde eller en procentdel af den pågældende virksomheds omsætning, alt efter hvilket beløb der er størst.

Revisionen af forordningen bør sikre, at sanktionerne øges, og at håndhævelsen af den nye forordning bliver effektiv.

Vi vil opfordre til, at Danmark under de igangværende forhandlinger arbejder for ovenstående forslag, der er uddybet i BEUC’s holdningspapir:

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-014_rail_passenger_rights_regulation_recast.pdf

[1] Begrundelsen i forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (COM(2017) 548 final) (side 4) 

[2] Artikel 10 i teksten, der er vedtaget af Europa-Parlamentet.

[3] Artikel 17 (1) i teksten, der er vedtaget af Europa-Parlamentet.

[4] Europa-Kommissionens indledende konsekvensanalyse af revision af forordning EF nr. 1371/2017 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (2015).