Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til den nye erhvervsminister

1. Juli 2019

Til erhvervsminister Simon Kollerup

Du ønskes hjerteligt tillykke med udnævnelsen som erhvervsminister. Vi ser frem til at samarbejde med dig inden for dit ministerområde, hvor du jo både er minister for forbrugerne og erhvervslivet.

Vi har altid lagt vægt på en tæt dialog med erhvervsministeren. Vi har mange fælles anliggender at tale om og håber, at du kan finde tid i din kalender til et møde kort efter sommerferien.

Som bekendt, er Forbrugerrådet Tænk den eneste uvildige og uafhængige organisation, der bredt varetager alle forbrugeres interesser. Det glæder os, at vi kan se hensynet til forbrugerne konkret afspejlet mange steder i den politiske forståelse bag regeringsdannelsen, når det handler om et forbrug i balance med hensyntagen til klima, miljø og sociale forhold.

Vi er generelt optagede af at fremme velfungerende markeder med god konkurrence samt at produkterne er sikre og bliver fremstillet på en måde, så etikken er i orden. 

Sigtelinjen bør være et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg, og hvor det skal være let for den enkelte at træffe det gode produkt- og servicevalg med hensyn til klima, miljø, sundhed og privatøkonomi. Velinformerede, kritiske og trygge forbrugere, der har gode rammer og rettigheder at handle inden for, skaber den konkurrence, der holder virksomhederne til ilden og sikrer fortsat produktivitetsudvikling til gavn for samfundsøkonomien og for danske virksomheder i den globale konkurrence. 

På den baggrund vil vi gerne opfordre dig til at formulere et egentligt forbrugerpolitisk program, der kan udstikke retningen for regeringens politik på hele det forbrugerpolitiske område. Det er vores erfaring, at det er den bedste måde til at sikre ambitioner inden for forbrugerpolitikken. Vi bidrager meget gerne med input.

Derudover vil vi gerne tale særligt med dig om følgende emner:

  • Etisk rating af banker og pensionsselskaber. Vi kan helt tilslutte os forståelsespapirets afsnit om, at store banker har svigtet deres samfundsansvar: Her ligger en fælles diskussion om, hvordan forbrugerne kan få den nødvendige tillid til bankerne. Vi tror, at et godt bidrag kunne være at få etableret en Fair Finans Guide for Danmark, svarende til det tilsvarende rating-system, der anvendes i bl.a. Sverige og Norge, og vil gerne snakke med dig om mulighederne for at skaffe det nødvendige finansieringsgrundlag.
  • Der er også brug for at diskutere, hvordan vi undgår en gentagelse af den seneste sag, hvor Danske Bank har solgt investeringsprodukter til kunderne, der var alt for dyre, og som de aldrig skulle have haft.
  • Vi er glade for, at regeringen forpligter sig på et opgør med kviklån. Vi vil meget gerne diskutere med dig, hvad det mere konkret indebærer. Vi peger bl.a. på behovet for et ÅOP-loft på 20 % plus diskontoen samt et forbud mod reklamer for kviklån i det offentlig rum. 
  • Bedre konkurrence i realkreditsektoren er også et påtrængende behov. Realkreditselskabernes bidragssatser er i en årrække steget betydeligt, og ifølge Konkurrencerådet er hovedårsagen dårlig konkurrence. Lavere skifteomkostninger og mere letforståelige aftalevilkår kunne være to veje frem.
  • Mht. betalingsservice er der brug for at forhindre, at den manglende konkurrence resulterer i for høje priser. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen regulerer i dag priserne på Dankortbetalinger, men der er ikke en tilsvarende kontrol med priserne på Betalingsservice. Det er der behov for. De ekstreme bonusprogrammer for Nets’ ledelse taler deres eget sprog om en virksomhed, der tager sig for godt betalt.
  • Endelig vil vi opfordre dig til at nedlægge Implementeringsrådet. Efter vores opfattelse afspejler rådets kommissorium et ønske om at forhindre, at Danmark går længere med forbruger- og miljøbeskyttelse mv., end man er tvunget til af EU. Efter vores opfattelse bør Danmark tværtimod gå foran og have som ambition at holde fanen højt, når det gælder forbrugerbeskyttelse, miljø og klima. Det har Danmark med succes formået tidligere. Det kan tilføjes, at rådet må siges at have udspillet sin rolle i og med, at de enkelte eksempler på egentlig uhensigtsmæssig overimplementering, der måtte have været, nu er fundet og behandlet.
  • Derudover vil vi gerne orientere dig om, at vi har opfordret Justitsministeren til at tage købeloven op til en grundlæggende modernisering i forbindelse med implementering af nye EU-regler. Vi opfordrer bl.a. til længere reklamationsret for varige forbrugsgoder. Selvom købeloven formelt hører under Justitsministeriet, er dit ministerium jo en vægtig interessent i lovgivningen, og vi håber, at du vil støtte ønsket om en revision.
  • Tilsvarende er vi meget optagede af at få løst de store problemer med ulovligt videresalg af billetter til overpris til koncerter og sportsbegivenheder. Lovgivningen hører hjemme i Kulturministeriet og håndhævelsen delvis i Justitsministeriet, delvis hos Forbrugerombudsmanden, men skal problemet løses på europæisk niveau, kræver det et aktivt medspil fra dit ministerium.

Vi håber, som sagt, at du kan afsætte tid til et møde med os, hvor vi kan have en god dialog om disse spørgsmål og andre af de særlige udfordringer, som forbrugerne står over for, og hvor du som minister har afgørende indflydelse; og i det hele taget give dig et indblik i Forbrugerrådet Tænks arbejde på dit nye ressortområde.

Vi ønsker dig en rigtig god sommer.