Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til den nye transportminister

1. Juli 2019

Til transportminister Benny Engelbrecht

Du ønskes hjerteligt tillykke med udnævnelsen som transportminister. Vi har altid værdsat den gode dialog, vi har kunnet have med dig, og den ser vi frem til at fortsætte inden for dit nye ansvarsområde.

For forbrugerne er transportområdet et vigtigt område, da det har endog meget stor betydning for vores privatøkonomi, arbejde, fritid, familieliv og ikke mindst vores fælles miljø og klima.

Det glæder os derfor, at investeringer i infrastruktur – herunder i kollektiv transport – er en del af regeringens politiske grundlag. Kollektiv transport kan spille en vigtig rolle i at opnå de ambitiøse klimamål, som regeringen har sat sig i spidsen for. For at forløse det potentiale er det helt centralt, at passagererne oplever den kollektive transport som attraktiv, pålidelig, tilgængelig og sammenhængende.

I Forbrugerrådet Tænk arbejder vi hver dag for at varetage interesserne for passagererne i bus, tog, metro, letbane og fly. Vi arbejder for, at passagererne sættes i centrum i den kollektive transport, så den udvikles til at være et attraktivt og klimavenligt transportvalg.

Vi håber, at du snarest efter sommerferien kan finde tid i din kalender til et møde med os. Vi er særligt optaget af følgende, som vi meget gerne vil drøfte med dig:

Den kollektive transport skal være et attraktivt, klimavenligt alternativ.
En undersøgelse fra Passagerpulsen i Forbrugerrådet Tænk viser, at næsten 60 % af danskerne gerne vil transportere sig mere klima- og miljøvenligt. 30 % vil gerne bruge den kollektive transport mere. Forbrugerrådet Tænk lægger vægt på, at den kollektive transport i højere grad opfylder danskernes transportbehov for eksempel ved at sørge for færre forsinkelser, bedre information og tilgængelighed og mere trygge stationsmiljøer. Også på europæiske rejser bør det være mere attraktivt og nemt at bruge bus og tog som alternativ til flyet. Vi foreslår, at regeringen blandt andet arbejder for bedre billetsystemer og rettigheder på tværs af landegrænser og går i dialog med nabolande om tværgående højhastighedsforbindelser.  

Større sammenhæng mellem de kollektiver transportmidler og bil/cykel.
Forbrugerne ønsker sig bedre sammenhæng på tværs af transportformer, når det gælder parkering, køreplaner, information, rejseregler og billetter. Der er særligt brug for bedre koordination og sammenhæng, når der er sporarbejder eller forsinkelser. Forbrugerrådet Tænk foreslår, at man i højere grad sikrer passagerorienterede incitamenter på tværs af aktører, og at man undersøger nye modeller for organisering af ansvaret og styringen af den kollektive transport.

Der skal være gode passagerrettigheder og information ved forsinkelser og aflysninger.

Vi arbejder for, at passagererne i både fly og bus, tog og metro får tilstrækkelig information om deres rettigheder, når uheldet er ude, og at det er let at få opfyldt sine rettigheder. I den forbindelse ser vi gerne, at der skabes en landsdækkende rejsetidsgaranti med en rimelig og automatisk kompensation på tværs af bus, tog og metro med udgangspunkt i Rejseplanen.

Vi lægger desuden vægt på, at EUs passagerrettighedsforordninger sikrer forbrugeren god beskyttelse ved forsinkelser og aflysninger, uanset transportform. På luftfartsområdet står den gældende forordning til revision, hvilket vi er skeptiske overfor. Selv om flere elementer i det nuværende forslag, er til gavn for flypassagererne, lægger forslaget overordnet op til en væsentlig forringelse.  Det nuværende regelsæt har ganske vist svagheder, men hovedudfordringen i dag er ikke reglerne, men den mangelfulde overholdelse og håndhævelse.

På jernbaneområdet er den gældende passagerrettighedsforordning til revision, og heldigvis har EU-parlamentet stemt en række forbedringer igennem. Der er brug for opbakning fra den danske regering, så forbedringerne bliver godkendt af EU-rådet og EU-kommissionen, og kommer togpassagererne til gavn.

Forsættelse og udvikling af Passagerpulsen
Som du ved, blev Passagerpulsen i Forbrugerrådet Tænk, etableret i 2014 med støtte fra forligskredsen bag ”Bedre og billigere kollektiv trafik”. Passagerpulsen er passagerernes eneste samlede og uvildige stemme i den kollektive transport, som arbejder for at skabe bedre kollektiv transport med udgangspunkt i passagerernes behov. Som passagerernes talerør baserer vi os på en lang række uvildige passagerundersøgelser om passagerforholdene i bus, tog og metro og i den sammenhængende transport.

Passagerpulsen er løbende i tæt dialog med pendlerrepræsentanter, trafikselskaber, operatører og beslutningstagere på forskellige niveauer, så passagerernes tilbagemeldinger og ønsker samlet kan bruges til at forbedre den kollektive transport. Vi har også ambitioner om at skabe bedre rammer for en mere repræsentativ inddragelse af passagerer i trafikselskaber og operatørers beslutningsgange.

I 2018 opnåede Passagerpulsen en forlængelse af sin bevilling, som udløber ved udgangen af 2019. Vi vil gerne i dialog med dig om muligheden for at fortsætte og udvikle vores arbejde med en flerårig bevilling på Finansloven 2020 og at skabe grundlag for at kunne genoptage de tværgående passagertilfredshedsanalyser, evt. i et justeret set-up.

Vi håber, som sagt, at du vil have mulighed for at mødes med os snarest, så vi kan uddybe disse emner og andre af de særlige udfordringer, som forbrugerne står over for, og hvor du som minister har afgørende indflydelse – og i det hele taget give dig et indblik i Forbrugerrådet Tænks arbejde på dit nye ressortområde.

Vi ønsker dig en rigtig god sommer.