Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Direktiv om tobak

Tilsætningsstoffer i tobak bør deklareres
9. September 2002

Sundhedsministeriet har med brev af 26. januar 2000, 5. kt. j.nr. 1999-533/07-26, fremsendt direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemslandenes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer med anmodning om eventuelle bemærkninger.

Forbrugerrådet kan støtte, at der udarbejdes et nyt direktiv på tobaksområdet for at højne beskyttelsesniveauet for forbrugerne.

I betragtning af at rygning udgør et meget stort og yderst veldokumenteret sundhedsmæssigt problem, bør alle initiativer, der enten medvirker til at forhindre at forbrugerne starter med at ryge eller direkte får dem til at holde op, fremmes.

Forbrugerrådet er af den opfattelse, at der skal være størst mulig åbenhed omkring såvel de naturlige som de tilsatte indholdstoffer i tobaksvare. Forbrugerrådet er derfor særdeles tilfreds med, at kulilteindholdet på linje med tjære og nikotin nu også skal deklareres, men rådet vil dog anbefale, at der staks indføres en grænseværdi for indholdet af kulilte.

Forbrugerrådet har fulgt debatten i de danske medier om tilsætningsstoffers skadelige virkninger, og rådet har udtalt, at der er behov for en regulering af alle tilsætningsstoffer.

Forbrugerrådet mener, at alle stoffer skal vurderes og godkendes, og der bør indføres grænseværdier for stofferne. Industrien skal fremsende detaljerede toksikologiske data over de anvendte tilsætningsstoffer, og Kommissionen bør for visse af stoffernes vedkommende allerede på nuværende tidspunkt udstede forbud mod anvendelsen. Forbudet bør gælde de stoffer, hvor der er en potentiel helbredsmæssig risiko forbundet med anvendelsen af dem. Forsigtighedsprincippet bør i denne sammenhæng tages i anvendelse.

Det har blandt andet været fremme, at visse af kemikalierne direkte fremmer afhængigheden, og andre direkte gør det nemmere at starte med at ryge. Af etiske grunde bør sådanne stoffer også forbydes.

Yderligere mener Forbrugerrådet, at alle tilsætningsstofferne, optimalt set, bør deklareres, men da det tilsyneladende drejer sig om en lang række stoffer, vil rådet derfor anbefale at udvalgte stoffer, som minimum, deklareres. Forbrugerrådet kan ikke acceptere, at tobaksfirmaernes fabrikshemmeligheder sættes højere end folkesundheden. Forbrugerne skal have mulighed for at vælge udfra deklarationerne.

Forbrugerrådet mener ikke, at pligten til at angive indholdet af tjære, nikotin og kulilte kun bør omfatte cigaretter, den bør også omfatte alle de øvrige tobaksvarer. Selvom der endnu ikke findes internationalt anerkendte målesystemer for de øvrige tobaksvarer, må det være muligt at anvende de metoder, som allerede findes for cigaretterne i en eller anden tilpasset form.

Afslutningsvis kan Forbrugerrådet støtte, at advarslerne forbedres og gøres mere læsbare og forståelige.