Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høring over forslag til ændring af bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing

Til Mette Svarre Spangsberg, Økonomistyrelsen
17. September 2009

Forbrugerrådet har modtaget høring over forslag til ændring af bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter jf. brev dateret 7. september 2009.

Vi har ikke nogen kommentarer til de tekniske ændringer til bekendtgørelsen som følge den ændrede pensionsalder.

Men vi vil gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på sagen: 190/2007 fra pengeinstitutankenævnet

http://www.fanke.dk/Da/Forside/Søgiafgørelser/Visenafgørelse.aspx?VerdictId=077202bc-1093-421a-9c30-3fe84e9796b8&mark=indekskontrakt

Her gør klager indsigelse imod, at banken systematisk har nedsat renten på opsparingen over dens løbetid.

Konkret gøres dette ved at bankens ”højeste indlånsrente” jf. bekendtgørelsens §8 stk. 2 er nedsat.

Nu ville man mene, at han som kunde ikke kan være bedre stillet, end hvad markedskræfterne tilsiger, at man kan opnå på en indlånskonto.

Men med til historien hører, at banker i vidt omfang er stoppet med at tilbyde en gunstig høj rente under begrebet ”højeste indlånsrente”, men i stedet tiltrækker indlånskapital på anden vis, fx ved at kalde aftalerne for ”indlånsaftaler”.

Som forberedelse til den konkrete ankenævnssag forespurgte jeg den omhandlede bank, hvilken rente man ville kunne opnå som ny kunde og med et indskud 500.000 kr. og fik det svar, at renten ville ligge på omkring 4-5% p.a. Det var altså muligt at opnå en betydelig højere rente end den pågældende klager.

Uanset at klager ved ankenævnet ikke kan få medhold, da ankenævnet ikke finder at han har et civilretligt krav, så giver det anledning til eftertanke, hvis den finansielle sektor på den måde kan skaffe midler under forvaltning, og derefter systematisk nedsætte forrentningen til under markedsrenten ved at ændre navne på rentesatser.