Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar: forslag til ændring af lov om elforsyning og naturgasforsyning

Forbrugerrådet er utilfreds med, at energiselskaberne har forhandlet om ændringer i loven uden at inddrage forbrugerorganisationerne.
23. Februar 2009

Forbrugerrådet forholder sig meget kritisk til lovændringsforslaget, der blandt andet vil give energivirksomhederne mulighed for fortsat at opkræve høje tariffer.

Høringssvar: forslag til ændring af lov om elforsyning og naturgasforsyning

Høring over Ændringsforslag til L3 - Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Forbrugerrådet takker for muligheden for at kommentere det forelagte ændringsforslag og har følgende bemærkninger.

Forbrugerrådet ser med den største bekymring på, at der med ændringsforslaget rykkes ved den balance mellem hensynet til forbrugerne og energiselskaberne, som var fundet i det oprindelige lovforslag og som er selve grundstenen i ELFOR-aftalen af 2004.

På centrale punkter er ændringsforslaget præget af at understøtte industriinteresserne i energisektoren. Det skal her erindres, at der er tale om en sektor bestående af naturlige monopoler, som ikke reguleres af markedet, men alene af lovgivningen.  

Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser for forbrugerne.
Der synes heller ikke taget i betragtning, i hvilken grad den kraftigt øgede kompleksitet af lovgivningen vil forringe den offentlige reguleringsmyndigheds mulighed for at regulere effektivt.

Dertil kommer, at de komplekse tekster og den korte tid der er til rådighed til at vurdere konsekvenserne af de foreslåede ændringer i høj grad gavner den stærke part i denne sag. Energisektoren er som bekendt kendetegnet ved en stærk informationsasymmetri mellem industrien på den ene side og myndigheder og andre interessenter på den anden side. Der er således behov for bedre dokumentation og analyse forud for så fundamentale ændringer, som dem der foreslås.

Forbrugerrådet har med beklagelse noteret sig, at der i forbindelse med udarbejdelsen af ændringsforslaget åbenbart har været ført drøftelser med branchen, mens forbrugerorganisationerne alene får mulighed for at udtale sig til det færdige forslag inden for en ultra kort høringsfrist. Forbrugerrådet skal opfordre til, at forbrugersiden inddrages på lige fod med branchen i den videre udvikling af reguleringen, herunder i den revision af indtægtsrammebekendtgørelsen der må følge vedtagelsen af L 3.

Kommentarer til de enkelte punkter:

Ændringsforslag 2)
Af ændringsforslag 2) fremgår, at man vil lade forbrugerne vente i 7 år med at få hele deres del af en opstået merforrentning udbetalt. Der er ingen objektive grunde til at holde denne udbetaling tilbage, i stedet for at udbetale året efter merforrentningen er konstateret. Forslaget indebærer, at forbrugerne yder netselskaberne et uforrentet lån i 7 år. Dermed er der tale om en urimelig begunstigelse af disse monopolvirksomheder på forbrugernes bekostning.

Det fremgår yderligere, at  energiselskabets ret til den høje forrentning gælder de samlede netaktiver. Derved bliver det muligt at opkræve væsentligt højere betaling hos forbrugerne, hvis det ikke sikres, at 2004 niveauet for netbetalingerne fastholdes.

Ændringsforslag 5)
I ændringsforslag 5) er det stk. 4, der særligt vækker bekymring.  Effekten af de ændrede bestemmelser vil være, at netvirksomhederne får ret til fortsat at opkræve høje tariffer, som er opnået alene gennem regnskabsmæssige omlægninger. Bestemmelsen bør ændres, så den svarer til bestemmelsen om tarifforhøjelser, der er opnået ved bortfald af ”andre indtægter”, (jævnfør § 3, stk. 3). Herved vil forbrugerne ikke fortsat blive belastet af kunstigt forhøjede priser. Der bør i flugt med ELFOR 2004 aftalen stilles krav om at de samme regnskabsprincipper skal anvendes på alle år der sammenlignes. Dette må være udgangspunktet for at opnå korrekte sammenligningstal.
Forbrugerrådet håber, at den videre bearbejdning af lovforslaget vil rette op på den ubalance, der kommer til udtryk i det kommenterede ændringsforslag, og deltager gerne i det videre arbejde til gavn for forbrugerne.