Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om beredskabsplan for transport

16. Juni 2022

Til Transportministeriet

Forbrugerrådet Tænk velkommer Europa-Kommissionens forslag til en beredskabsplan for transport. De seneste års kriser har vist, at beredskabsplaner ikke blot er nyttige, men også yderst nødvendige for at kunne håndtere eksterne og akut opståede forstyrrelser i EU's transportsystem og gøre det mere robust for fremtiden. Vi imødeser i den forbindelse Kommissionens fokus på bedre koordination af nationale foranstaltninger og reduktion af reaktionstiden, samt det øgede fokus på afprøvning af beredskabet for transport.

For så vidt angår økonomisk bistand og støtte, som reaktion på fremtidige kriser, lægger vi fra Forbrugerrådet Tænk vægt på, at sådanne ordninger indeholder grønne krav, som kan være med til at understøtte den grønne omstilling af transportsektoren i en mere bæredygtig retning.

Vi finder det positivt, at man fra Kommissionens lægger vægt på de 6 bærende principper om proportionalitet, ikke-forskelsbehandling, koordination, gennemsigtighed, sammenhæng i EU’s transportpolitik, transportsystemernes integritet og ikke mindst omsorg for passagerer med særlige behov.

For Forbrugerrådet Tænk er det afgørende, at der i Europa-Kommissionens beredskab er lagt vægt på sikring af et minimum af transportforbindelser og beskyttelse af passagerer, og at der er fokus på at mindske de udfordringer passagerne kan opleve ved krydsning af landegrænser.

Vi velkommer i den forbindelse Kommissionens fokus på at forbedre TEN-T nettets sikkerhed og modstandsdygtighed samt et kommende forslag om lovgivningsinitiativer, der kan beskytte og styrke passagernes rettigheder mod insolvens og likviditetskriser. Passagerrettigheder bliver ekstra vigtige i krisetider. Vi vil i den forlængelse kvittere for, at Kommissionen hidtil har fastholdt passagerrettighederne i spørgsmålet om tilbagebetaling af vouchers, når rejser aflyses.

Vi står til rådighed for eventuelle spørgsmål.