Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om beskyttelse af børn mod farligt legetøj og styrkelse af det indre marked

19. April 2022

Til Erhvervsministeriet

Forbrugerrådet Tænk har modtaget Erhvervsministeriets mail af 24. marts 2022 vedr. Specialudvalgshøring (frist 8/4 COB): Kommissionens offentlige høring angående revision af legetøjsdirektivet (”Beskyttelse af børn mod farligt legetøj og styrkelse af det indre marked: revision af legetøjsdirektivet”) og har følgende bemærkninger.

Forbrugerrådet Tænk vil i tillæg til dette høringssvar svare på spørgeskemaet fra EU Kommissionen i maj. I det følgende ses vores umiddelbare kommentarer til den danske specialudvalgshøring.

Vedr. kemikalier:

Forbrugerrådet Tænk er enig i, at der er behov for en skærpelse af reglerne for brug af kemikalier i legetøj. Vi mener, at stoffer, der er hormonforstyrrende (klassificeret, mistænkt eller påvist i dyreforsøg), stoffer der påvirker immunforsvaret, nervesystemet, åndedrætsorganerne, er giftige for et bestemt organ eller kan forårsage en allergisk reaktion ved hudkontakt, bør forbydes i legetøj som en forebyggende foranstaltning (generisk risikovurdering). Børn er mere sårbare over kemiske påvirkninger, og derfor bør der ikke tages nogle risici, og et forsigtighedsprincip bør anvendes.

Forbrugerrådet Tænks udgangspunkt er, at der ikke bør være undtagelser fra de generelle forbud. Beskyttelsen af børnene (og i sidste ende miljøet) bør have første prioritet over udgifter, administrative byrder mm.

I forhold til muligheden for at fastsætte grænseværdier efter vedtagelse af revisionen, så mener Forbrugerrådet Tænk, at det bør det være tilladt at fastsætte nye krav til kemikalier i alt legetøj ved fremkomsten af ny videnskabelig viden uanset, hvilken alder legetøjet er beregnet til. Små børn leger også med store børns legetøj..

Grænseværdierne for nitrosaminer og nitroserbare stoffer bør sænkes markant.

Forbrugerrådet Tænk er klar fortaler for, at legetøj mærkes med dets kemiske sammensætning. Og det bør gælde alle kemiske stoffer og alt legetøj. Mærkningen vil sikre en gennemsigtighed for forbrugerne (og forbrugerorganisationer, der hjælper forbrugerne med at foretage oplyste valg), og det vil også være ekstremt gavnligt for den cirkulære økonomi, da det vil betyde, at der er mere styr på, hvilke kemikalier der bruges, og det vil sandsynligvis føre til udfasning af fx kandidatlistestoffer (SVHC).

Den altoverskyggende konsekvens af mærkningen vil dog være en bedre beskyttelse af børnene (og miljøet), som bør veje tungere end andre byrder for andre aktører.

Vedr. Internetforbundne produkter:

Risici forbundet med Internetforbundet legetøj, som ikke er dækket tilstrækkeligt andetsteds i europæisk lovgivning, bør dækkes af legetøjsdirektivet. I dag er mere og mere legetøj forbundet til Internettet, børn er sårbare forbrugere, og derfor er det ikke sikkert, at den nuværende lovgivning på tilstrækkelig vis dækker alle risici forbundet med legetøj. Der er derfor et akut behov for, at der tages hånd om de risici, der måtte være i forhold til børn og legetøj bl.a. muligheden for at connecte direkte til barnet udefra, hvor vi allerede har set eksemplet med Cayla-dukken, der kunne hackes. Her er der i høj grad tale om krænkelse af privatlivets fred. Også mekanisk/fysiske risici, der kan opstå på grund af manglende IT sikkerhed, er væsentlige at få dækket samt fx muligheden for at afkoble produktet fra Internettet uden at barnet selv kan aktivere forbindelsen igen.

Vedr. Det indre marked:

Det er Forbrugerrådet Tænks klare holdning, at det skal være lige så sikkert at handle on-line som i fysiske butikker. Usikre produkter herunder rigtig meget legetøj, der købes via on-line platforme er et meget stort problem og har været et højt prioriteret område for Forbrugerrådet Tænk i efterhånden en del år. Vi har sammen med flere af vores søsterorganisationer i flere europæiske lande indkøbt adskillige produkter og gør det fortsat. Resultatet er meget nedslående, langt over halvdelen af produkterne lever ikke op til lovgivningen. De frivillige aftaler, som Kommissionen stablede på benene har vist sig ikke at fungere. Selv om markedspladserne, når de bliver gjort opmærksomme på det, fjerner adgangen til de farlige produkter, dukker de ofte op på samme markedsplads eller andre markedspladser igen. Vi har meget svært ved at se, at problemet kan løses på anden måde, end ved at give markedspladserne det samme ansvar, som en importør har, der importerer varer fra et tredje land. Det skal være deres ansvar at sikre, at produkterne ikke er farlige, inden de sættes til salg via deres markedspladser.

I forhold til overensstemmelsesvurdering er det vores klare holdning, at der i legetøjsdirektivet bør være mulighed for tredjepartsverifikation for legetøj, hvor der er en særlig risiko. Her kunne man eksempelvis nævne legetøj til børn under 3 år, hvor der stilles yderligere og særlige krav, da mange små børn putter legetøjet i munden. Men det kunne også være produkter, der fx indeholder magneter, der har vist sig at være en stor risiko for børn uanset alder. Denne opdeling ses allerede i anden lovgivning bl.a. for personlige værnemidler og medicinsk udstyr.

Vedr. Indhentning af oplysninger om opfyldelse af krav og udførelsen af kontroller

Forbrugerrådet Tænk kan godt støtte op om digitale løsninger, men ikke i stedet for mærkning på emballage/produkt. Digitale værktøjer bør ses som et supplement til den obligatoriske information, der skal følge produkterne. Alle sundheds- og sikkerhedsrelevante oplysninger bør være på produktet/emballagen eller i papirversion, der medfølger produktet, suppleret med information i en digital løsning. Og den digitale løsning bør kunne tilgås med alle typer af mobiltelefoner.

Forbrugerrådet Tænk bakker op om at direktivet ændres til en forordning.

Vi henviser endvidere til de to høringssvar, som vores europæiske forbrugerorganisationer BEUC og ANEC indsendte til Inception Impact Assessment i efteråret 2021, og som vi fuldt ud støtter.