Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om emballage

15. December 2022

Til Miljøministeriet

Forbrugerrådet Tænk har modtaget høring over EU-Kommissionens forslag til forordning om emballage og emballageaffald. Vi har følgende bemærkninger.

Danmark ligger helt i toppen i EU hvad angår affaldsmængder, og emballage er en væsentlig del af problemet. Vi bør derfor som land helhjertet støtte, at der gøres en koordineret indsats for at få nedbragt mængderne.

Vi hilser med tilfredshed, at forslaget lægger op til en øget vægt på forebyggelse og genbrug, samt mindskning af emballagemængderne.

Vi er også glade for, at reguleringen sker i form af en forordning, så vi får sikret en samtidig og ensartet udrulning af tiltagene til glæde for både forbrugere og miljø. Og vi støtter, at der lægges op til præcisere regler i form af delegerede retsakter. Det nuværende direktiv er for uklart i sine formuleringer til at sikre en effektiv efterlevelse og håndhævelse, og delegerede retsakter er at foretrække frem for at lægge processen ud i den europæiske standardiseringsarbejde, hvor industrien har den dominerende stemme.

Brug affaldshierarkiet

Men vi synes det er ærgerligt, at hovedfokus fortsat ligger på genanvendelse af emballagen og anvendelse af genanvendte materialer i plasticemballagen, snarere end at tage udgangspunkt i affaldshierarkiet og dermed give højst prioritet til affaldsforebyggelse og dernæst forberedelse til genbrug – og først som tredje prioritet sikre genanvendelse. Vi finder herunder, at der bør arbejdes for at fastsætte mere ambitiøse mål for genbrug.

Piktogrammer

Kommissionen foreslår krav om, at ensartede symboler på emballagerne skal vejlede forbrugerne om korrekt affaldssortering. Det støtter vi.

Det er i den forbindelse vigtigt, at symboler bygger på meget simpel og letaflæselig kommunikation, fx med trafiklys (rød, gul, grøn) og standardiserede piktogrammer i forhold til størrelse, billede, farve osv. Vi vil desuden opfordre til, at kommunikationen gennemgår grundige brugertests, før det vedtages endeligt.

Det er i øvrigt værd at huske, at mange forbrugere har en boligform, hvor omfattende sortering kan være byrdefuld. Det er derfor vigtigt, at forbrugerne oplever, at der er rimelige proportioner mellem de byrder de bliver pålagt, og de byrder erhvervslivet pålægges i forhold til affaldshåndetering, og at der er fokus på at gøre opgaven med affaldssortering i husholdningerne så overkommelig som muligt. Det handler både om informationen og om emballagens karakter og understøtter pointen med at hovedsagen er at begrænse emaballagemængderne.

Problemkemi

Vi efterlyser en strammere regulering af problemkemien, hvor der bør gøres en større indsats for at begrænse indholdet i emballagen. Særligt problematiske stoffer (SVHC- og CMR-stoffer) bør forbydes i emballage, medmindre de er essentielle. Hvis ikke stofferne forbydes, risikerer vi, at de cirkulerer og forurener den cirkulære økonomi med utilsigtede skadevirkninger på mennesker og miljø. Det er ikke tilstrækkeligt blot at overlade denne regulering til at ske i regi af REACH.

Pantsystemer

Forslaget lægger op til at pålægge medlemsstaterne at etablere retur- og pantsystemer på enkelte områder. Forbrugerrådet Tænk er positiv over for at anvende retur- og pantsystemer til at minimere emballagemængderne, hvilket vi jo i Danmark har gode erfaringer med på flaske- og dåseområdet, og vil anbefale at dette instrument anvendes i langt videre omfang end forslaget lægger op til, og at pålæg herom indarbejdes i forordningen.