Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om erfaringerne med lov om juridisk lovgivning

Til Justitsministeriet, Civil- og Politiafdelingen
5. Oktober 2009

Justitsministeriet har i brev af 13. juli 2009 (sagsnr. 2005-46-0001) anmodet om forskellige oplysninger vedrørende retstilstanden, efter lov om juridisk rådgivning trådte i kraft den 1. juli 2006. Bl.a. om det er Forbrugerrådets erfaring, at loven har medført øget konkurrence på markedet for juridisk rådgivning. Endvidere om det er Forbrugerrådets erfaring, at forbrugerne er tilstrækkeligt beskyttet ved de fastsatte regler.

Indledningsvis skal Forbrugerrådet henvise til vores skrivelser til Justitsministeriet af 11. februar 2005 om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning og af 16. juni 2006 om udkast til bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning, som begge vedlægges.

Forbrugerrådet har ikke i den mellemliggende periode modtaget klager, der eksplicit har omhandlet dette område, ligesom vi har noteret os, at Forbrugerombudsmanden i sin høringsskrivelse har oplyst, at man kun har modtaget ganske få henvendelser og ingen direkte forbrugerklager på området.

Som følge af Justitsministeriets henvendelse har Forbrugerrådet spurgt sit elektroniske forbrugerpanel. Undersøgelsen er gennemført i uge 37-39, og resultaterne er baseret på svar fra 917 danske, repræsentativt udtagne forbrugere over 18 år:

  • Knap 1/4 af forbrugerne har inden for de seneste 3 år brugt juridisk rådgivning eller bistand, og yderligere godt 10 % har overvejet det. Blot 3 % af de forbrugere, som har gjort brug af juridisk rådgivning, brugte en ikke-jurist, fx bedemand, ejendomsmægler hertil.
  • Blandt de forbrugere, som brugte en advokat eller juridisk uddannet person til den juridiske rådgivning, overvejede blot 4 % at bruge en ikke-jurist til formålet.