Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om fareklasser og kriterier

2. Januar 2023

Til Miljøministeriet

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger med hensyn til fareklasser og kriterier

Forbrugerrådet Tænk støtter fuldt ud op om at der endelig indføres en klassificering for hormonforstyrrende effekter for både menneskers sundhed og for miljøet og vi støtter dermed op om Regeringens indstilling, om at der fra dansk side ikke gøres indsigelse over for den delegerede forordning.