Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om fødevareforsyningssikkerhed

7. April 2022

Til Fødevareministeriet

Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: Beskyttelse af fødevareforsyningssikkerheden og styrkelse af fødevaresystemernes robusthed

Hermed fremsendes høringssvar fra Forbrugerrådet Tænk. 

Helt overordnet mener Forbrugerrådet Tænk, at de tiltag som foretages for at styrke fødevareforsyningssikkerheden i kølvandet på krisen i Ukraine ikke må være på bekostning af den grønne omstilling i vores fødevaresystem. Krisen i Ukraine understreger derimod behovet for at sætte turbo på den grønne omstilling, da dette vil bidrage til et mere robust fødevaresystem på sigt.

Mere konkret og i forhold til fremsendte høring støtter Forbrugerrådet Tænk:

  • At der arbejdes for at omlægge EU’s landbrug og fødevaresystemer hen imod en mere bæredygtig produktion.
  • At der foretages løbende analyser af fødevarepriser og fødevareforsyninger, således at der kan igangsættes økonomisk støtte, momsregulering eller andre økonomiske tiltag til hjælp for de grupper som er mest berørt af prisstigningerne.
  • At der er et fokus på at øge økologisk produktionsform, med målet om at skabe et fødevaresystem som er uafhængigt af kunstgødning og derved russiske ressourcer.
  • At der ønskes tiltag for at mindske madspild. Her er det vigtigt at der ses på tiltag i alle led af værdikæden, og hvordan disse spiller sammen, således at madspildet ikke blot ender med at flytte fra et led til et andet.
  • At afhængigheden af importerede foderstoffer reduceres. Vi er enige i, at dette indebærer et skift mod et mere plantebaseret kost. For at lykkes med dette, er det ikke tilstrækkeligt med ændringer i forbrugeradfærd, men bestemt også i produktionssystemerne og herunder bl.a. støtteordninger og markedsføringsregler der underbygger en landbrugssektor med færre husdyr.

 

Forbrugerrådet Tænk er imod følgende indhold af høringen:

  • At der slækkes på eksisterende importkrav til dyrefoder ved at tillade et øget indhold af pesticidrester. Dette skyldes at forbrugerne allerede får mange forskellige pesticidrester fra forskellige fødevaregrupper, og grundet usikkerheden om cocktaileffektens sundhedskonsekvenser, kan vi ikke støtte øgede niveauer af pesticidrester i vores fødevarer – heller ikke dyrefoder idet pesticidresterne vil kunne genfindes i kødprodukterne.