Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om gældssanering

29. Juni 2022

Til Justitsministeriet

Forbrugerrådet Tænk har modtaget udkast til bekendtgørelsen om gældssanering i høring. Forbrugerrådet Tænk støtter overordnet forslaget til den nye bekendtgørelse, idet vi har følgende opmærksomhedspunkter.

Vedr. § 5, stk. 2

Der følger af forslag til gældssaneringsbekendtgørelsens § 5, stk. 2 en præcisering af, hvilke forhold skifteretten skal tage højde for ved stillingtagen til rimelige boligudgifter. Vi støtter i Forbrugerrådet Tænk forslaget om at præcisere lovhjemmel, så det fremover fremgår af lovteksten, at boligudgiften skal ses i forhold til skyldneres muligheder for at finde en anden billigere bolig i det pågældende geografiske område.

Vi mener ydermere at § 5, stk. 2 også bør tage højde for udgifter til salg af bolig, samt udgifter til flytning til anden lejebolig, idet omkostningerne ved reetablering kan være høje.

Af Konkursrådets betænkning 1578 fremgår, at der i retspraksis har været eksempler på, at gældssanering er blevet nægtet som følge af, at boligudgiften ikke har været anset for rimelig set i forhold til skyldnerens indtægt.

Vi velkommer Konkursrådets betragtning om, at en konsekvens af den nævnte praksis er, at en skyldner med bopæl i et område med høje boligudgifter kan være afskåret fra at opnå gældssanering, uanset at skyldnerens bolig har en rimelig størrelse, og ikke er dyrere end boliger i området generelt.

Vi bakker af samme grund op om forslaget til at gøre op med praksis, hvor retterne har taget stilling til, at boligudgiften ikke har været anset for rimelig, set i forhold til skyldnerens indtægt.

Af Konkursrådets betænkning fremgår det, at Konkursrådet finder, at der ikke bør fastsættes regler om, hvor meget rådighedsbeløbet kan reduceres, idet dette må bero på en konkret vurdering af, hvor lavt et rådighedsbeløb skyldneren kan og vil leve for.

For at indførelse af § 5, stk. 2 skal have mest mulig effekt ift. udligning af eventuelle regionale forskelle i adgang til gældssanering, foreslår Forbrugerrådet Tænk, at der overvejes klarere objektive regler om muligheden for at opnå gældssanering, i de tilfælde, hvor ansøger over flere år har levet for et lavere rådighedsbeløb end statens satser, uden at optage ny gæld.

Endelig vurderer Forbrugerrådet Tænk, henset til udviklingen på boligudgifterne, særligt i de større byer, at det kunne anses for hensigtsmæssigt at der indføres en gennemsigtig praksis for at indhente et grundlag for fastsættelse af i hvert fald nettohuslejepriserne i de større byer, samt at dette grundlag gøres offentligt som en rettesnor ift. hvilket niveau, skifteretterne vil acceptere.

Vedr. § 14:

Vi er positivt indstillet over for forslaget om at give skifteretten mulighed for at se bort fra fordringer, der kun vil afkaste en samlet sum på 3.600 kr. i afdragsperioden.

Henset til de ikke uvæsentlige administrative fordele ved at indføre en lovbestemt grænse for størrelsen på minimumsafdrag kunne det overvejes, om bestemmelsen med fordel kunne gøres præceptiv fremfor at den udgør en mulighed for skifteretterne. Vi foreslår endvidere, at beløbet der kan bortses fra, indgår som en del af den årlige revurdering og regulering af de gældende satser på området.