Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om handlingsplan for jernbanepassagertransport

19. Januar 2022

Til Transportministeriet

Forbrugerrådet Tænk velkommer EU-kommissionens handlingsplan for Jernbanetransport. Vi er glade for ønsket om at gøre langdistance rejser og grænseoverskridende passagertransport med tog mere attraktivt for passagererne og deler den grundlæggende opfattelse, at det kun kan ske gennem øget investeringer i jernbanernes infrastruktur som led i den grønne omstilling. Vi velkommer derfor øgede EU investeringer på området, udrulningen af ERTMS samt den forventede kapacitetsforøgelse, der forventes som led heri.

Forbrugerrådet Tænk støtter ønsket om et brugervenligt billetsystem, en let tilgængelig trafikinformation og overkommelige billetpriser. Vi imødeser desuden den kommende styrkelse af de europæiske passagerrettigheder, som træder i kraft med den nye forordning i juni 2023, ikke mindst bestræbelserne på, at skabe bedre vilkår for de personer, som oplever udfordringer med den fysiske tilgængelighed.

Selvom vi fuldt ud anerkender, at den øgede digitalisering i stor udstrækning understøtter denne udvikling, er der forsat mange af passagererne har udfordringer med den digitale tilgængelighed. Vi vil derfor gerne understrege behovet for, at disse grupper forsat har mulighed for at få adgang til rejser med toget, og indskærpe, at man ikke må ende med at skabe nye barrierer for lang række potentielle passagerere  i bestræbelserne på at optimere.

Vi anerkender ligeledes at øget konkurrence kan være med til at give lavere priser, men understreger, at det forudsætter et tilstrækkelig højt passagergrundlag, som ikke altid er er tilstede på samtlige banestrækninger. Vi ser derfor forsat et behov for, en høj grad af national selvbestemmelse i tilrettelæggelsen af prisstrukturer og muligheden for indgreb overfor ’cherrypicking’ i drift at en række strækninger på bekostning af andre for at sikre at kollektiv transport og rejser med tog forsat er for alle.