Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om jernbane og DSB

23. August 2022

Til Transportministeriet

Forbrugerrådet Tænk har noteret sig, at der er blevet udsendt offentlig høring over lov om ændring af jernbaneloven og lov om DSB og ønsker hermed at bidrage til høringen selvom vi ikke formelt er adresseret som høringspart.

Vi anerkender behovet for en justering af jernbaneloven med udgangspunkt i reviderede EU-regler, men er umiddelbart af den holdning, at der er tale om en meget kort høringsfrist i lyset af ændringens omfang, sommerferien taget i betragtning.

Forbrugerrådet Tænk velkommer ændringerne af adgang til jernbanerelaterede servicefaciliter, som skal sikre, at forvaltere af jernbanerelaterede servicefaciliteter forvalter tildelingen af servicefaciliteter uafhængigt og transparent.

Vi er samtidig positive overfor, at forslaget fremadrettet gør det muligt for Banedanmark at udleje ombordudstyr til jernbaneselskaberne med henblik på at gøre overgangen og udrulningen af de nye signalsystemer og elektrificering mere smidig til gavn for den grønne omstilling.

Af lovforslagets §20 b fremgår det imidlertid, at man fremover ønsker at differentiere mellem jernbanevirksomhedernes og Banedanmarks bodsats således, at Banedanmark fremover skal betale 40 kr pr forsinkelse mod jernbanevirksomhedernes 60 kr pr forsinkelse. Det sker for at imødegå en eventuel skævvridning i præstationsordningens incitamentsstruktur, som sikrer overholdelse af bestemmelsens formål om at minimere forstyrrelser på jernbanenettet og forbedre nettets ydeevne. Ændringen sker med den begrundelse, at Banedanmarks ellers vil have væsentlig større incitament end jernbanevirksomhederne til at fremme en høj punktlighed, men tiltrods for, at man i forslaget anerkender, at Banedanmark traditionelt set står for den langt største del af forstyrrelserne. 

I Forbrugerrådet Tænk har vi svært ved at forstå logikken bag det argument. Samtidig er det vores og passagernes oplevelse, at der netop ofte mangler incitament hos Banedanmark til at fremme punktligheden for passagerne. Vi har desuden utallige eksempler på, at jernbaneoperatørerne ofte får dårlig og ufuldstændig information fra Banedanmark om forsinkelser i sporarbejder, som gør det vanskeligt for dem at overholde egne frister og informere passagerene tilstrækkeligt. Vi finder af samme grund et maksimalt rammebeløb med loft over betaling af bodssatser betænkelig.

Forbrugerrådet Tænk står til rådighed ved yderligere spørgsmål.