Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om lovforslag om ændring af lov om sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

2. Februar 2022

Til Sundhedsministeriet

Forslag til Lov om ændring af lov om sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Lægers varetagelse af vaccinationer, Statens Serum Instituts virke i internationale samarbejder, forsyningspligt for vacciner m.v., opgavevaretagelse i MiBa og regulering og forrentning af erstatnings og godtgørelsesbeløbet.)

Forbrugerrådet Tænk har modtaget ovenstående lovudkast i høring. Vi har følgende bemærkninger:

Forbrugerrådet Tænk har kun kommentarer til den del af lovforslaget, der vedrører regulering og forrentning af erstatnings- og godtgørelsesbeløb.

Vi undrer os over, at oplægget skulle være en forenkling af reglerne. Vi finder lovforslaget uhyre kompliceret og særligt, da der foreslås afvigelser fra erstatningsansvarsloven.

Højesteret afgjorde en sag den 4. december 2020, hvori tidspunktet for renteafregningen bestemmes tidligere end den praksis som Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningens udfører. Denne dom er baggrunden for ændringerne til loven.

Det foreslås at ændre forrentningstidspunktet, og høringsmaterialet lægger ikke skjul på, at det vil betyde en reel nedsættelse af erstatningen for skadelidte. ”Forslaget vil betyde, at der vil blive givet færre renter af erstatningen, men til gengæld en noget højere erstatning, som dog ikke helt opvejer de færre renter”

Vi frygter, at også denne lov vil stille skadelidte patienter ringere, ligesom lovændringen af april 2018 gjorde. Her blev der indført egen betaling på 7.300 kr., der fratrækkes erstatninger fra alle skadelidte som er tilkendt erstatning. Dette skulle finansiere en udvidet dækningsordning. Forbrugerrådet Tænk mener fortsat ikke, det er erkendte skadede patienter, som skal være med til dække en udvidelse af den ordning.

Forbrugerrådet Tænk finder det ikke rimeligt, at skadelidte skal afholde de omkostninger der følger med en ny administrationsordning.  Vi vil forslå, at lovforslaget bliver revideret, og det sikres, at skadelidte ikke oplever yderligere tab.