Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om udvikling af statsvejnettet samt fjordforbindelse ved Frederikssund

20. December 2021

Til Vejdirektoratet

Forbrugerrådet Tænk har læst forslag til ”Lov om udvikling af statsvejnettet, ophævelse af lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund og ændring af ligningsloven”, men har ikke forholdt sig til behovet for de nævnte udvidelser af vejnettet.

Vi bemærker imidlertid, at der ved anlæggelsesprojektet E45 mellem Aarhus Syd og Aarhus Nord mv. bør sikres brugerinddragelse, når der skal etableres omstigning til den kollektive trafik ved samkørselspladsen ved Aarhus Nord. Vi ser desuden gerne, at der så vidt muligt opretholdes enkeltspordrift på jernbanen Aarhus-Randers-Aalborg i det omfang, at der vil være behov for sporspærringer og at dette sker i dialog med såvel Banedanmark som relevante togoperatører. Samtidig bør det sikres, at passagerer rettidigt og i tilstrækkelig omfang bliver informeret om omlægning af driften og deres muligheder for alternative transportmuligheder.

Det samme gør sig gældende for togtrafikken på Frederiksværkbanen i forbindelse med anlægsprojektet vedr. Hillerødmotorvejens forlængelse mv.

Forbrugerrådet Tænk bemærker desuden, at lovforslaget i overvejende grad påpeger de positive betydninger af projekterne for FN’s verdensmål, mens lovforslaget i mindre grad redegør for de negative konsekvenser for verdensmålene, som lovforslaget alt andet lige også må forvente at medføre. Dette gælder b.la. de negative konsekvenser for verdensmål 3, som øget brug af vejnettet og deraf følgende øgede trafik- forurening og støj til trods for øget støjafskærmning og den forventede omlægning til el-køretøjer.