Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar - Teaching consumer competences

Til Det kongelige barne- og likestillingsdepartement, Forbrugerafdelingen
16. September 2009

Barne- og ligestillingsdepartementet har den 26. juni 2009 på vegne af en samarbejdsgruppe bestående af forbrugermyndigheder og forbrugerorganisationer fra de nordiske lande samt Estland sendt forslag om fælles målsætninger til forbrugerundervisning i folkeskolen i høring, jf. Teaching consumer competences - a strategy for consumer education. Proposal of objectives and content of consumer education. Draft version 25.6.2009. Forbrugerrådet i Danmark ønsker hermed at indgive svar til høringen.

Forbrugerrådet er overordnet tilhænger af øget fokus på forbrugerundervisning, da udviklingstendenser i stadigt stigende grad stiller omfattende krav til den enkelte forbruger, der således nødvendiggør fokus på området. Tendenser går desuden mod, at børn og unge i stadig stigende grad og i en tidligere alder end før bliver fokus for markedsføring, og at børn og unge tidligt bliver del af en forbrugerkultur, der tidligere har været forbeholdt voksenlivet.

Specielt stiller udviklingen af nye informationsteknologier store krav til forbrugernes kritiske stillingstagen i forhold til IT og privacy. På dette punkt er det Forbrugerrådets opfattelse, at det er særligt relevant at fokusere på børn og unge, da de i særlig høj grad er eksponeret for udviklingen af disse nye teknologier. I udviklingen af nye teknologier og medier, bør der dog netop være et højt fokus på at lære de unge at beskytte deres privatliv, når de færdes på nettet, og ligeledes er det Forbrugerrådets holdning, at tydelige retningslinjer omkring markedsføring til børn og unge også fra politisk side bør prioriteres, således at forbrugerne reelt kan agere i en kritisk forstand.

Ligeledes ser Forbrugerrådet positivt på det fokus, der i rapporten er lagt på bæredygtigt forbrug. Det er klart, at forbrugerne spiller en central rolle i forbindelse med de forbrugermæssige valg, der træffes i det daglige forbrug, men globaliseringstendenser kan gøre det svært for forbrugeren at gennemskue disse konsekvenser. Derfor er undervisning på området særdeles ønskværdigt, men bør ikke stå alene. Forbrugerne er afhængig af de samfundsmæssige rammer, og undervisning på området bør følges ad med et politisk fokus, som praktisk vil gøre det bæredygtige valg lettere for forbrugerne at træffe.

Forbrugerrådet har tidligere erfaringer med arbejdet med forbrugerundervisning og var del af netværket bag den forrige rapport fra Nordisk Ministerråd (TemaNord 2000:599). Desuden har Forbrugerrådet tidligere taget initiativer til at sætte forbrugeruddannelse på dagsordenen. Problemerne ved tidligere forsøg på at fremme forbrugeruddannelse hænger i høj grad sammen med mangel på implementeringen af målene i undervisningsplanerne samt i den efterfølgende evaluering af de opnåede resultater. Forbrugerrådet mener derfor, at et succesfuldt arbejde på området i større udstrækning bør evaluere konkrete initiativer og deres virkning, jf. side 26, hvor behovet for evaluering også bliver beskrevet. Her vil en fornuftig målsætning være, at konkrete tiltag i højere grad drages frem og vurderes. Forbrugerrådet er desuden interesserede i at blive hørt eller på anden vis inddraget i forbindelse med en endelig udfærdigelse af rapporten, da vi tidligere deltog i arbejdet, og da vi finder det vigtigt, at forbrugerne i Danmark bliver repræsenteret i en endelig rapport, der skal fungere som målsætning på et samlet nordisk plan.

Det er Forbrugerrådets vurdering, at den eksisterende forbrugerundervisning i Danmark er fragmenteret og præget af envejs forbruger¬information. Andelen af formel forbrugeruddannelse er sporadisk og ofte ikke eksisterende. Fra grundskolen og videre til ungdomsuddannelserne er forbrugerundervisning ikke et særskilt fag, og det er heller ikke et tema, som der er afsat timer til at undervise i. Undervisning i forbrugerspørgsmål skal, som det er nu, integreres i folkeskolens andre fag og afhænger derfor i høj grad af den enkelte undervisers engagement på området. Forbrugerrådet ser positivt på etablering af øget samarbejde på nationalt såvel som internationalt plan med henblik på en konkretisering af målsætninger, samarbejde om undervisningsplaner og materiale samt efterfølgende evaluering af opnåede resultater.

Forbrugerrådet har følgende indholdsmæssige kommentarer til rapporten:

  • Til side 21-22 om husholdning og deltagelse. Afsnittet synes at dække over flere forbrugerområder, og en generel vurdering af afsnittet er, at målsætningerne kan blive endnu klarere og mere fokuserede. Eksempelvis fylder afsnittet om fødevarer bemærkelsesværdigt lidt i rapporten. I TemaNord 2000:599 var fødevareområdet et selvstændigt emne. Det er Forbrugerrådets vurdering, at dette område stadig er et yderst vigtigt område indenfor forbrugerundervisning, da vi oplever, at fedme og fejlernæring er et stadigt voksende problem i samfundet. Det er vores erfaring at forbrugerne i høj grad udsættes for mere vildledning på dette område end tidligere og et fokus på fødevarer herunder mærkning af fødevarer, finder vi som et vigtigt element af forbrugerundervisning. Ligeledes finder vi, at betragtningerne om målsætningerne på sundhedsområdet og sikkerhedsområdet med fordel kan konkretiseres yderligere. De mere generelle betragtninger af husholdningen som et centralt system, der kan sættes i forbindelse med større samfundsmæssige problemstillinger, mener vi er interessante, da det kan være med til at give spændende og relevante perspektiver for børn og unge, som de kan bruge i deres hverdag.

  • Til side 24 om personlig økonomi. En vigtig målsætning, som bør fremhæves, er ligeledes forbrugernes behov for redskaber indenfor en mere langsigtet økonomisk strategi, som eksempelvis planlægning af pension og opsparing i forbindelse med indskud til huskøb, depositum til bolig eller lignende. Det er vigtigt ikke i undervisningen at give et indtryk af, at den personlige økonomi udelukkende er et statisk spørgsmål om at balancere indkomster og udgifter. Den personlige økonomi er dynamisk, og i forskellige perioder af livet er der forskelligartede behov. Det drejer sig således om at give eleverne en mere bredspektret økonomisk forståelse.

  • Til side 25-26 om marketing og kommercielle medier. I Forbrugerrådet er vi glade for prioriteringen af IT-sikkerhed og privacy, som er relevant i forbindelsen med fremkomsten af nye medier gennem de sidste par år.

Vi ser frem til at høre nærmere.