Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar vedr. retningslinjer for prismarkedsføring

Til Forbrugerombudsmanden
28. August 2009

Forbrugerombudsmanden har med mail 3. juli 2009 anmodet om at modtage eventuelle bemærkninger til udkast til retningslinjer for prismarkedsføring.

Forbrugerrådet kan overordnet set tiltræde det fremsendte udkast, men har følgende bemærkninger:

Forbrugerrådet finder som udgangspunkt længden af referenceperioden - den ”længere” periode - på 6 hhv. 4 uger i udkastets pkt. 3.3 hhv. pkt. 14. 1 meget kort.

Når de erhvervsdrivende anvender prissammenligninger, der giver forbrugeren indtryk af en prisbesparelse eller et særligt gunstigt tilbud på købstidspunktet i forhold til den sædvanlige pris for varen, er det helt afgørende, at der er tale om en reel prisbesparelse ved at foretage købet på det givne tidspunkt. Dette forudsætter, at der sammenlignes med en reel førpris, dvs. en pris, der har været stabil og længerevarende umiddelbart inden markedsføring af prisbesparelsen. Hvis den ”længerevarende” periode bliver for kort, vil der være mulighed for, at varen meget ofte kan markedsføres med en tilbudspris, og man vil ikke længere kunne tale om en reel førpris, idet varen i store dele af året vil kunne købes til den nedsatte pris. Markedsføring af en førpris vil i sådanne tilfælde være vildledende overfor forbrugerne, idet de ikke gør en særlig gunstig handel ved at købe varen på det givne tidspunkt. Det er derfor en afgørende forudsætning for Forbrugerrådets tiltrædelse af retningslinjerne, at referenceperioderne i udkastets pkt. 3.3 hhv. pkt. 14.1 ikke bliver kortere end de foreslåede 6 hhv. 4 uger.

Forbrugerrådet mener endvidere, at en effektiv håndhævelse og kontrol af retningslinjernes overholdelse er tvingende nødvendig, særligt under hensyntagen til de korte referenceperioder, der med retningslinjerne åbnes op for.

Herudover har Forbrugerrådet følgende forslag til ændringer/præciseringer:

  • Forbrugerrådet er betænkelig ved, at mængderabatter, jf. udkastets pkt. 9, ikke afbryder den ”længere periode”, som udgør referencegrundlaget for prissammenlignende markedsføring. Dette åbner mulighed for, at visse varer altid kan udbydes til salg med prisbesparende udtryk. Hvad enten besparelsen kan opnås ved køb af en enkelt vare, eller forbrugeren er nødt til at købe to eller flere varer for at opnå prisbesparelsen, vil forbrugeren få det indtryk, at der er tale om et særligt fordelagtigt tilbud på det givne tidspunkt. Det bør derfor, som minimum af bemærkningerne til pkt. 9 fremgå, at markedsføringen, i sådanne tilfælde, hvor varen altid kan erhverves med en prisbesparelse, kan være vildledende selvom markedsføring af en mængderabat ikke afbryder referenceperioden i udkastets pkt. 3.3 hhv. 14.1.
  • I udkastets pkt. 10, nr. 2 bør der efter ”produktet” tilføjes ”umiddelbart forud for annonceringstidspunktet”.
  • I udkastets pkt. 13.3 bør ”overvejende andel” ændres til ”langt overvejende andel”, da det efter Forbrugerrådets opfattelse ikke er tilstrækkeligt, at forbrugerne i 51 % af et repræsentativt udsnit af kædens butikker kan opnå en besparelse, der ikke afviger betydeligt fra den markedsførte maksimale prisbesparelse.
  • Forbrugerrådet er fortsat betænkelig ved, at brugte varer kan sælges med angivelse af en før-pris, idet vi mener, at man for brugte varer ikke reelt kan tale om en før-pris. Under alle omstændigheder bør det i udkastets pkt. 21.2 vedr. sammenligning af prisen for en brugt og en ny vare præciseres, hvilken ny-pris, der må sammenlignes med, hvis den erhvervsdrivende ikke selv udbyder den nye vare til salg. Dette kan evt. ske med henvisning til retningslinjernes punkt 29 om ”markedspris” og ”vejledende pris” som sammenligningsgrundlag.
  • I bemærkningerne til udkastets pkt. 3, 3. afsnit bør det anførte eksempel suppleres med et eksempel vedr. elevatorpriser, som også må findes at være vildledende, selvom de anførte referenceperioder overholdes.
  • I bemærkningerne til udkastets pkt. 4, sidste afsnit, som omhandler udsalg, bør der ske en præcisering, således at det efter sidste punktum tilføjes, at der også for udsalgsvarer gælder et krav om, at varen skal have været udbudt til salg i en længere periode umiddelbart forud for annonceringstidspunktet.

Forbrugerrådet skal endeligt foreslå, at der efter en vis periode efter retningslinjernes ikrafttræden foretages en evaluering af retningslinjernes effekt og overholdelse i praksis.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte os for en nærmere uddybning.