Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Mærkning af lægemidler

Tilfredshed med bekendtgørelse om deklaration af hjælpestoffer i lægemidler
10. September 2002

Lægemiddelstyrelsen har med brev af 11. marts 1999 journalnr. 0112-7 fremsendt udkast til bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler med anmodning om bemærkninger.

Forbrugerrådet er tilfreds med, at bekendtgørelsen om mærkning m.m. af lægemidler i forbindelse med en revision nu også omstruktureres og omformuleres.

Rådet finder, at det er yderst relevant at deklarere hjælpestoffer i lægemidler. Det er på den ene side meget fornuftigt, at det kun er de problematiske hjælpestoffer, som fremhæves, således at forbrugerne ikke druknes i irrelevante informationer. På den anden side er det vigtigt, at listen er fyldestgørende. Forbrugerrådet vil derfor opfordre Lægemiddelstyrelsen til at arbejde for, at bilag 1 løbende revideres, således at alle relevante hjælpestoffer medtages. Det er væsentligt, at forbrugerne bliver informeret om f.eks. allergimæssige forhold. Forbrugerrådet er derfor bekymret for, at bilag 1 er mangelfuld, idet der eksempelvis for produkter, som kommer i kontakt med huden, ikke er medtaget alle de stoffer, der frigør det allergifremkaldende stof formaldehyd f.eks. metylchloroisothiazolinone (katon). Forbrugerrådet finder, at det er overordentligt væsenligt, at parfume altid skal deklareres, idet antallet af parfumeallergikere er stadigt stigende.

Forbrugerrådet kan støtte, at den hidtidige praksis vedr. lægemidlers pakningsstørrelse præciceres i bekendtgørelsen, således at det tydeligt fremgår, at pakningsstørrelsen skal afpasses lægemidlets anvendelse, dossering, holdbarhed og evt. afhængighedsskabende egenskab. Dette er medvirkende til at sikre en optimal anvendelse af lægemidlerne.

Forbrugerrådet er tilfreds med, at den røde advarselstrekant ikke længere kommer til at stå alene, idet det bl.a. i en undersøgelse, offentliggjort i Tænk nr. 8/9 1997, viste sig, at kun 22% kendte betydningen af piktogrammet. Forbrugerrådet er imidlertid ikke modstander af anvendelsen af piktogrammer, idet de i visse tilfælde letter forståelsen af informationerne. Rådet mener, at piktogrammerne skal være testede på et panel, og indtil de er indarbejdede, skal de altid være forsynet med en undertekst. Forbrugerrådet vil derfor anbefale, at Lægemiddelstyrelsen fortsætter med bestemmelsen om, at lægemidler med sløvende effekt skal forsynes med en trekant, men at det samtidigt kræves, at der også laves en undertekst.

Forbrugerrådet deltager i et EU-projekt om indlægssedler. Når resultatet foreligger, vil Lægemiddelstyrelsen blive informeret om de emner, der kan være relevante i forbindelse med bekendtgørelsen om mærkning m.m. af lægemidler.